Algemene Voorwaarden Consumenten

Geldig vanaf: 1-1-2020


Inhoudsopgave:

Definities

Artikel   1 – Toepasselijkheid

Artikel   2 – De Overeenkomst

Artikel   3 – Wijzigingen

Artikel   4 – Kwaliteit en omschrijving

Artikel   5 – De prijs en betaling

Artikel   6 – Verpakking en verzending

Artikel   7 – Wettelijk herroepingsrecht

Artikel   8 – Opslag

Artikel   9 – De aflevering en de levertijd

Artikel 10 – Recht op informatie

Artikel 11 – Eigendomsovergang en risico

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Schadevergoeding

Artikel 14 – Ontbinding

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Artikel 16 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 17 – Geschillen


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument:natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;
 2. Ondernemer: AurAir B.V. , gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 72540508.
 3. Overeenkomst:iedere overeenkomst die tussen ondernemer en consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende producten en/of diensten.
 4. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voorcommunicatie op afstand;
 5. Product: de zaak die het onderwerp is van de overeenkomst en alle bijbehorende diensten en/of services.
 6. Schriftelijk: onder schriftelijke mededelingen wordt verstaan alle mededelingen gedaan per brief, per fax per e-mail of via daartoe bestemde faciliteiten op de website van consument.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op het aanbod en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.


Artikel 2 De Overeenkomst

 1. Het aanbod worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij het aanbod anders vermeldt.
 2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de ondernemer heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de consument zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden.
 3. De aanvaarding van het aanbod door de consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt, tenzij de ondernemer uitdrukkelijk de te late aanvaarding nog accepteert.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de ondernemer aan de consument bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3​ Wijzigingen​

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving​

De ondernemer staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de consument deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.


Artikel 5 De prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking.
 2. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 3. De consument is verplicht de koopprijs uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering te betalen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6.  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de ondernemer bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de consument aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 7. Indien de ondernemer bij wanprestatie van de consument tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuur bedrag, met een minimum van € 250,-.
 8. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De betalingsdatum is een fataal termijn.
 9. Na het verstrijken van de gestelde termijn is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente inrekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende product.

Artikel 6​ Verpakking en verzending​

 1. De ondernemer verbindt zich jegens de consument om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De goederen zullen door de ondernemer bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Artikel 7 Wettelijk herroepingsrecht

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


Artikel 8​ Opslag​

 1. Indien om welke reden ook de consument niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de ondernemer, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de consument de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de consument bezorgd zijn.
 2. De consument is verplicht aan de ondernemer de opslagkosten volgens het bij de ondernemer gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 9 De aflevering en de levertijd

 1. Aflevering vindt plaats door het product in het bezit te stellen van de consument.
 2. De ondernemer zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de overeenkomst. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de ondernemer de aanvaarding heeft bevestigd.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen anders overeenkomen.

Artikel 10 Recht op informatie

Consument heeft recht op informatie voordat hij slim apparaat koopt. De ondernemer geeft voldoende informatie over slimme apparaten en voldoet hiermee aan de wettelijke informatieplicht inzake slimme apparaten.


Artikel 11 Eigendomsovergang en risico​

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de consument overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de consument niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de ondernemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de consument over, zodra de consument aan al zijn verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de ondernemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de consument, is de ondernemer bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 6 lid 2 uit te stellen, totdat de consument zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De consument is aansprakelijk voor de door de ondernemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als de ondernemer op verzoek van de consument overeenkomstig het bepaalde in art. 8 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de ondernemer en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de consument zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 6 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 12 Overmacht​

 1. De in art. 9 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de ondernemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien de ondernemer na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de ondernemer ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan 30 dagen vertraagd wordt, zijn zowel de consument als de ondernemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de ondernemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de consument, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de ondernemer terug te zenden voor rekening en risico van de consument, indien de consument kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de consument niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 13​ Schadevergoeding

De ondernemer is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor schade van consument die het gevolg zou kunnen zijn van eventuele gebreken aan de op grond of naar aanleiding van deze overeenkomst geleverde zaken, met inbegrip van daarbij behorende diensten, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of een statutair directeur van ondernemer. Dit geldt eveneens voor de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door de ondernemer bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.


Artikel 14​ Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de consument in staat van faillissement wordt verklaard of door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De consument is aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 15​ Toepasselijk recht​

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.


Artikel 16​ Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden​

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van ondernemer. Voor zover consument in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 17 Geschillen​

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.